201004141734312261.jpg

曾志偉開微博,洪天明做打手!

曾志偉開微博,洪天明做打手!
獎門人曾志偉潮玩微博,背後原來係搵洪天明做打手!咦?點解唔搵自己個仔曾國祥/個女曾寶兒幫手,而要借咗洪金寶個仔隻手?唔通真係好打啲?