jinny

吳若希孖男友潛水放閃

點解嘅?點解嘅?吳若希又喺螢光幕同觀眾見面啦,因為佢、Bob同甄澤權主持的無綫綜藝節目《街頭魔法之魔王之王》播出中,今集吳若希似乎刻意收歛,表情動靜已經冇咁誇張,令人睇得更舒服。而佢就同男友Alex Ho去咗旅行充充電。