do姐膠面feature

網民:夜晚睇真係好驚!鄭裕玲極緊緻皮膚被指好恐佈

真係唔係個個都可以叫大台女神,好似Ali BB、香香公主呢啲咪真女神囉。不過話時過話鄭裕玲後生嗰時,其實真係幾pure,係好多人心目中嘅女神……

原文:娛聞樂 |圖片:連登討論區 | 編輯:東方新地

鄭裕玲極緊緻皮膚被指好恐佈

最近有網民開post,post咗張佘詩曼同鄭裕玲(Do姐)嘅合照,見到Do姐塊面愈嚟愈尖,話真係冇整過都冇人信,仲開post「Do姐塊面已經走火入魔」。

鄭裕玲

雖然好多人都話Do姐又拉過皮、打過針,疑似整唔少,依家搞成咁,好多網民見到都覺得驚,仲話依家Do姐好樣衰。有網民仲話覺得汪阿姐、家燕姐都仲好過Do姐,又話阿佘影到奇奇怪怪,先搞到Do姐咁嘅樣。