Image-1939fea

Like Parent app話你知最似是誰

近日手機app Like Parent大受歡迎,玩法好簡單,只要將父母和子女相片放於適當位置上,撳個掣就知子女最似邊個!依家睇吓明星子女餅印樣屬誰!