PhotoGrid_1436330008068

羅霖力撐自己寫真︰囝囝都讚好

TUNGSTAR5545946TUNGSTAR5545943TUNGSTAR5545917TUNGSTAR5545924「美魔女」羅霖(Candy)、周柏豪以及許誠毅噚日去到電視城錄影李思捷主持嘅節目《今晚睇李》,Candy近日出版嘅寫真集備受關注,唔少人都讚佢年逾半百但身材樣貌一樣咁正,而且銷情亦都唔錯。不過同樣會出寫真嘅嫩模黃榕早前就明寸Candy年紀大,話佢啲相要後期用電腦執得好辛苦。對此Candy就話自己已經「百毒不侵」,覺得任何人嘅觀點同感覺都唔同,所以唔會唔開心。佢亦都力撐寫真入面嘅相同自己真人差唔多,連自己嘅囝囝睇過之後都讚好!

如您欣賞本文章,懇請讚好我們的FB專頁,鼓勵我們做得更好。