PhotoGrid_1437975697278

明星足球隊作客廣西爆衝突

由譚詠麟、黃日華、張兆輝等香港藝人組成嘅「香港明星足球隊」,噚日去到廣西東興市同東興隊進行一場友誼賽,誰不知比賽以衝突告終,不歡而散。

1437966359_52a4

9f1e80efjw1eugec2p87xj20nq0hsmy99f1e80efjw1eugec19300j20nq0hsdgv