PhotoGrid_1444799987232

兄弟開餐廳狂抽水 周杰倫出聲明禁止71482140jw1ex0ifdd1f8j20bd07imy8

 

71482140jw1ex0ifempbbj20gd0f8dj0


695ec79cjw1ewyrfew2gdj20ez0qot9i

周杰倫同大隻佬劉畊宏咁多年嚟稱兄道弟friend過打band,不過講到商業競爭利益衝突喇喎,有時都要揸正嚟做。日前劉畊宏被爆喺上海開咗間「J Cafe」,齋睇個名已經以為Jay周杰倫有份投資,唔止呀!餐廳入面仲擺晒周杰倫啲相,歌迷都以為老闆係周杰倫所以幫襯。

呢單嘢唔止抽水咁簡單,仲涉及侵權。周杰倫所屬嘅經理人公司杰威爾今日即發聲明,表示餐廳同周杰倫一啲關係都冇。雖然搞到出聲明好似好嚴重,但其實周杰倫都好留手,仲話唔會追究。劉畊宏前日先去咗周杰倫拍廣告嘅現場探班,仲一齊打枱波㖭!睇嚟出聲明都係表面功夫,冇影響兄弟感情。


如欲率先接收資訊,請讚好我們的FB專頁並於「已讚好」選單設定「搶先看」,多謝支持。

網址:www.facebook.com/orientalsundayhk