ft pic

嚇鬼咩? 黑面楊千嬅同卡通人物撞樣

42歲楊千嬅向來鍾意素顏示人,即使多次出事被指又老又殘,近日又被笑佢似黃子華,但千嬅依然心口有個勇字,繼續以真面目示人!尋晚千嬅晌facebook透露心情唔靚,於是夜媽媽出街跑步,仲po咗張selfie同粉絲開心share,點知效果效果就……