Torres好盡責 千嬅讚乖仔

Torres好盡責 千嬅讚乖仔

最新娛聞

廣告

楊千嬅同丁子高雖然忙於工作,但一有時間就會陪兒子Torres四圍去,享受家庭樂!今日,千嬅上載一家shopping相,相中可見Torres專注望實袋中物件,原來係爸爸丁子高人有三急,叫Torres好好睇住個袋,而Torres亦好聽話咁睇實,千嬅得知後大讚:「盡責的小孩–Daddy 話『Torres 我去洗手間,你乖乖哋睇住袋嘢,daddy好快出來』….結果他就這樣子一直寸步不離看着幾分鐘」。真係好叻叻喎!

 

如欲率先接收資訊,請讚好我們的FB專頁並於「已讚好」選單設定「搶先看」,多謝支持。